Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (wygasły...)

Wójt Gminy Mielec ogłasza nabór
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownik Biura Realizacji Projektów i Promocji Urzędu Gminy Mielec

 1. Miejsce pracy
  • Urząd Gminy Mielec ul. Głowackiego 5.
 2. Stanowisko
  • Kierownik Biura Realizacji Projektów i Promocji - pełny wymiar czasu pracy.
 3. Wymaganie niezbędne:
  1. posiada obywatelstwo polskie, z uwzględnieniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub publiczne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia,
  6. wykształcenie: wyższe magisterskie, preferowana specjalność: zarządzanie funduszami Unii Europejskiej,
  7. minimum 4 – letni staż pracy w tym minimum rok pracy na stanowisku związanym z pozyskiwaniem i realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz krajowych;
  8. znajomość ustawy o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, KPA oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
  9. znajomość zasad funkcjonowania Unii Europejskiej i problematyki funduszy strukturalnych, w tym zasad kwalifikowania wydatków na działania współfinansowane z funduszy unijnych,
  10. umiejętność interpretacji przepisów prawa wspólnotowego i polskiego,
  11. biegła obsługa komputera (Microsoft Office, środowisko Windows).
 4. Wymagania dodatkowe:
  1. preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku w zakresie pozyskiwania unijnych środków finansowych,
  2. ukończone formy doskonalenia zawodowego z zakresu pozyskiwania środków unijnych,
  3. znajomość procedur przygotowania i wdrażania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych w zakresie dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego,
  4. znajomość tworzenia lokalnych programów rozwoju obszarów wiejskich przy możliwości wykorzystania środków pomocowych z funduszy unijnych i krajowych,
  5. umiejętność kierowania zespołem, sprawnej organizacji pracy, skutecznego komunikowania się,
  6. samodzielność, odpowiedzialność,
  7. umiejętność planowania i delegowania zadań.
 5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in.:
  1. wyszukiwanie możliwości pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów, mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy gminy Mielec,
  2. przygotowywanie propozycji dotyczących zadań gminy kwalifikujących się do wsparcia w ramach funduszy Unii Europejskiej,
  3. opracowywanie w formie elektronicznej i pisemnej wniosków do właściwych organów o przyznanie funduszy i innych środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej,
  4. monitorowanie i ocena realizowanych projektów, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
  5. przygotowywanie dokumentów związanych z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów,
  6. opracowywanie i modyfikowanie planów rozwoju lokalnego oraz strategii rozwoju gminy,
  7. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań na zajmowanym stanowisku w tym dotyczącej poniesionych wydatków związanych z realizacją projektów,
  8. prowadzenie obsługi informatycznej systemu zbierania, przetwarzania i elektronicznego przekazywania danych, związanych z zajmowanym stanowiskiem,
  9. rozliczanie projektów oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy unijnych,
  10. sporządzanie wniosków o płatność pośrednią,
  11. rozliczanie pożyczek i dotacji udzielonych przez instytucje zewnętrzne.
 6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  We wrześniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Mielec, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
 7. Wymagane dokumenty:
  1. CV, list motywacyjny,
  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia,
  5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe,
  6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (po rozstrzygnięciu konkursu potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny ,,Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”),
  9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru,
  10. podpisana klauzula informacyjna,
  11. w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niesprawność.

Wymagane dokumenty konkursowe należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) w zamkniętych kopertach do Urzędu Gminy Mielec ul. Głowackiego 5 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Biura Realizacji Projektów i Promocji Urzędu Gminy Mielec”, w terminie do dnia 12 listopada 2019 roku do godziny 15:00.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie, z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu konkursu.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mielec.
powrót...
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 31.10.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 31.10.2019 12:56. Wygasa 13.11.2019. Odsłon 12936
Początek strony