NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Oferta Pracy

Wójt Gminy Mielec ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń Lidera projektu  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Społeczeństwo Informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Miejsce zatrudnienia: Urząd Gminy Mielec, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec w wymiarze 1/2 etatu na okres 11 miesięcy (umowa zlecenie)

I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystania praw publicznych,
3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. nieposzlakowana opinia,
5. wykształcenie wyższe,
6. co najmniej 3 letni staż pracy.

II. Wymagania dodatkowe:

1. dokładność, sumienność, rzetelność w pracy,
2. umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów, planowania pracy oraz śledzenia zmian w przepisach,
3. łatwość nawiązywania kontaktów, wypowiedzi pisemnej,

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Rozliczanie i monitoring związany z realizacją projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Społeczeństwo Informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Prowadzenie sprawozdawczości i nadzór nad wykorzystaniem środków finansowych w części dotyczącej udziału Lidera w projekcie. Sporządzanie wniosków o płatność.

IV. Wymagane dokumenty:

- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
- list motywacyjny,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje
- kwestionariusz osobowy,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Mielcu, ul. Jadernych 7 pokój nr 13, I piętro w terminie do 14 stycznia 2013 r.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wójt Gminy Mielec
/-/ Kazimierz Gacek


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 04.01.2013
Opublikowana przez bip redaktor dnia 04.01.2013 00:00. Wygasa 22.08.2019. Odsłon 7170
Początek strony