NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY (wygasły...)

OFERTA PRACY
Zatrudnię na wolne nieurzędnicze stanowisko pracy – pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu – robotnik gospodarczy w Urzędzie Gminy Mielecul. Jadernych 7, 39-300 Mielec


I. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Obsługa techniczna obiektów sportowych Gminy Mielec (Podleszany, Chorzelów, Wola Mielecka)
2. Współpraca z organizacjami społecznymi w zakresie kultury i sportu.
     Okres zatrudnienia – umowa na zastępstwo – 2 grudzień 2013 r. – 31 styczeń 2014 r.

II. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania praw publicznych,
3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. wykształcenie minimum średnie

III. Wymagania dodatkowe:

1. tytuł instruktora sportu (wskazany w kierunku piłka nożna)
2.tytuł organizatora sportu (udokumentowana znajomość organizacji wolontariatu sportowego oraz organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych)
3. przygotowanie techniczne do obsługi obiektów sportowych
4. łatwość nawiązywania kontaktów
5. dokładność, sumienność, rzetelność w pracy

IV. Wymagane dokumenty:

- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
- list motywacyjny,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
- kwestionariusz osobowy,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy
- w przypadku osób niepełnosprawnych – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

Wymaganedokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Mielcu,ul. Jadernych 7, pokój nr 13, I piętro w terminie do 28 listopada 2013 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażamzgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracydla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)."

Mielec, 22.11.2013 r.


 

                                                                                                                    WójtGminy Mielec 

                                                                                                                   /-/KazimierzGacek


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 01.08.2014
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.03.2019. Wygasa 01.09.2014. Odsłon 13133
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony