NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wójt Gminy Mielec
ul. Jadernych 7 , 39-300 Mielec
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora ds. przygotowania i nadzoru inwestycji


1.Miejsce pracy
- Urząd Gminy Mielec ul. Jadernych 7. 
2. Stanowisko
- podinspektor ds. przygotowania i nadzoru inwestycji w wymiarze pełnego etatu.
3.Wymaganie niezbędne
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie minimum średnie o profilu budowlanym, przy minimum 5 letnim stażu pracy lub wykształcenie wyższe techniczne związane z budownictwem i co najmniej 2 letni staż pracy ,
- wiedza techniczna w zakresie budownictwa, w tym drogowego i melioracji,
- znajomość przepisów w zakresie prawa budowlanego, melioracyjnego, samorządowego, postępowania administracyjnego,
- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.
4.Wymagania dodatkowe
- co najmniej jedno z uprawnień budowlanych w specjalnościach :
     -konstrukcyjno-budowlanej,
     -drogowej,
     -mostowej,
- staż pracy minimum 2 lata w branży budowlanej lub drogowej, melioracyjnej,
- znajomość kosztorysowania i obmiaru robót budowlanych,
5.Zadania wykonywane na stanowisku urzędniczym
- planowanie w zakresie inwestycji prowadzonych przez gminę i jednostki pomocnicze,
- sporządzanie projektów postanowień, decyzji i uzgodnień w postępowaniach administracyjnych,
- nadzór nad realizacją umów zawartych przez gminę w zakresie zadań inwestycyjnych i transportowych /kontrola realizacji, odbiory i rozliczenia rzeczowo-finansowe/,
- prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
- koordynacja, obsługa i współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych,
- załatwianie bieżących spraw w zakresie ustawowych obowiązków zarządcy dróg,
- realizacja zadań melioracyjnych.
6.Informacja o warunkach pracy na stanowisku
- praca w biurze oraz w terenie
7.Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy (cv) ,
- kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy, opinie, referencje,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( po wygraniu konkursu potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny „ Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”),
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Mielcu, ul. Jadernych 7 pokój nr 13, I piętro w terminie do 04 września 2013 r.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Mielcu,ul.Jadernych7.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)"

Mielec,23.08.2013 r.

                                                                                                                    Wójt Gminy Mielec 

                                                                                                                   /-/Kazimierz Gacek


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 23.08.2013
Opublikowana przez bip redaktor dnia 23.08.2013 00:00. Wygasa 22.08.2019. Odsłon 7170
Początek strony