NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE (wygasły...)

Wójt Gminy Mielec

ul. Głowackiego 5 , 39-300 Mielec

ogłasza ponowny

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora ds. księgowości

 

 

1. Miejsce pracy

            - Urząd Gminy Mielec ul. Głowackiego 5.

 

2. Stanowisko

            - inspektor ds.  księgowości w wymiarze pełnego etatu.

 

3. Wymaganie niezbędne

   a) obywatelstwo polskie,

   b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,              
   c) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lubumyślne przestępstwo skarbowe,       

   d) wykształcenie:

       - ukończenie ekonomicznych studiów magisterskich, ekonomicznych  

         wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów  

         magisterskich  lub ekonomicznych studiów podyplomowych lub

       - wyższe poprzedzone ukończeniem  średniej szkoły ekonomicznej lub

       - posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego,  które uprawnia do usługowego

         prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego, wydanego na

         podstawie odrębnych przepisów,

   e)  co najmniej 5 letni staż pracy ,

   f)  znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

4. Wymagania dodatkowe      

  znajomość przepisów prawa w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku, a  

  w szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2013 poz. 594 ze zm.)

- ustawy z dnia 28 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.2013 poz. 885 ze zm.)

- ustawy o rachunkowości 29 września 1994r. o rachunkowości (tj.2013 poz.330 ze zm.)

 oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy;

- umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Office i programów finansowo –   

  księgowych „Vulcan”

- dokładność, sumienność, rzetelność w pracy,

- umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów, planowania pracy oraz  

   śledzenia zmian w przepisach,

- umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań, odporność na  

  sytuacje stresowe, terminowość, dokładność, sumienność, bezstronność, umiejętność

  stosowania odpowiednich przepisów.

             

5. Zadania wykonywane na stanowisku urzędniczym

- prowadzenie kompleksowej  księgowości w zakresie obsługi kont podstawowych dla

   jednostek oświatowych Gminy Mielec w formie elektronicznej (program Vulcan).

- sporządzanie pełnej sprawozdawczości i analiz w tym zakresie.

- księgowanie na kartach wydatków kosztów zgodnie z posiadaną dokumentacją księgową w

   rozbiciu na działy, rozdziały, paragrafy. Prowadzenie kosztów wg potrzeb analitycznie.

- rozliczanie inwentaryzacji w jednostkach oświatowych.

- współpraca przy rozliczaniu projektów finansowanych za środków UE, w tym  

  przygotowywanie danych do sprawozdań oraz wniosków o płatność z częstotliwością

  określoną w umowach.

- prowadzenie kompleksowej księgowości w ujęciu syntetycznym i analitycznym kont   

  rachunku dochodów wydzielonych dla placówek oświatowych,

 

6. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy (cv) ,

- kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów stwierdzających posiadane

  wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy, opinie, referencje,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Mielec,

ul. Głowackiego 5, pokój nr 26, I piętro w terminie do 27 stycznia  2015 r. z dopiskiem

 ,, Dotyczy naboru na stanowisko pracy inspektora ds. księgowości”.

 

 Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji     

 Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Mielcu, ul. Głowackiego 5.     

 Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

 

 

Mielec, 16 stycznia 2015 r.

           

                                                                                                          Wójt Gminy Mielec                                          

                                                                                                          /-/ Józef Piątek


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Bożena Mazur dnia 16.01.2015
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.03.2019 14:14. Wygasa 16.02.2015. Odsłon 12782
Wersja : 1 2 
Początek strony