Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE:


Kierownika Referatu Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Gminy Mielec, z siedzibą w Mielcu, ul. Głowackiego 5

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe mgr - kierunek gospodarka przestrzenna, geodezja, planowanie przestrzenne, architektura i urbanistyka lub budownictwo, ochrona środowiska,
  3. minimum 5 letni staż pracy (preferowane 2 lata na stanowisku kierowniczym) lub wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku,
  4. znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych dot. prawa budowlanego, geodezyjnego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ustaw o ochronie środowiska , utrzymania czystości i porządku w gminach oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  6. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
  1. uprawnienia geodezyjne, urbanistyczne ,
  2. doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu podobnych czynności administracyjnych,
  3. znajomość przepisów prawa cywilnego,
  4. predyspozycje osobowościowe: umiejętność kierowania zespołem, umiejętność kształtowania prawidłowych relacji z pracownikami i interesantami,
  5. znajomość obsługi komputera.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem referatu w zakresie:
   1. geodezji i gospodarki nieruchomościami,
   2. planowania i zagospodarowania przestrzennego,
   3. rolnictwa , ochrony środowiska, gospodarki odpadami, ochrony przyrody,
  2. współdziałanie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych .
 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys – curriculum vitae,
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dyplomów i zaświadczeń potwierdzających wykształcenie i przygotowanie zawodowe,
  5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  6. oświadczenia:
   1. o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
   2. o niekaralności.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu (sekretariat), pocztą elektroniczną na adres:  sekretariat@ug.mielec.pl tylko w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, korespondencyjnie na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej w terminie do dnia 09 czerwca 2017 r.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.gminamielec.bip.hsi.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Dokumenty aplikacyjne, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,poz.1458, ze zm.).

Wójt
Gminy Mielec
/-/ Józef Piątek


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Józef Piątek dnia 31.05.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 31.05.2017 09:51. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 7170
Początek strony