Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (wygasły...)

WÓJT GMINY MIELEC OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

referent w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Mielec,

ul. Głowackiego 5

 1. Miejsce pracy
  • Urząd Gminy Mielec ul. Głowackiego 5.
 2. Stanowisko
  • referent ds. podatków i opłat lokalnych w wymiarze pełnego etatu.
 3. Wymaganie niezbędne
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. wykształcenie wyższe magisterskie o kierunkach ekonomia, rachunkowość.
  5. minimum 2 letni staż pracy,
  6. dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office.
 4. Wymagania dodatkowe
  1. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:
   • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 900 ze zmianami)
   • ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku., poz. 1170 ze zmianami)
   • ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku., poz. 1256)
   • ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 888 ze zmianami)
   • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506).
   • stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami).
   • ustawy dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 351 ) oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy;
  2. dokładność, sumienność, rzetelność w pracy,
  3. umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów, planowania pracy oraz śledzenia zmian w przepisach,
  4. umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań, odporność na sytuacje stresowe, terminowość, bezstronność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
 5. Zadania wykonywane na stanowisku urzędniczym
  1. wymiar podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego,
  2. prowadzenie rejestru przypisów oraz odpisów podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego,
  3. prowadzenie rejestru zeznań podatkowych oraz informacji podatkowych i pomoc przy ich wypełnianiu,
  4. praca na Sali Obsługi Mieszkańca,
  5. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem i określeniem wymiaru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego,
  6. dokonywanie na bieżąco u podatnika zmian wynikających ze zmiany w stanie posiadania przedmiotu opodatkowania,
  7. terminowe podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz terminowe wydawanie decyzji określającej, ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego i terminowe wysyłanie do podatników,
  8. przygotowywanie zaświadczeń o figurowaniu bądź o nie figurowaniu w ewidencji podatkowej,
  9. sprawowanie kontroli powszechności opodatkowania i podstawy jego wymiaru (prowadzenie w terenie kontroli rzetelności składanych informacji, deklaracji podatkowych i korekt, kontrola informacji złożonej przez podatnika),
  10. wykonywanie całości prac związanych z załatwianiem podań w sprawie umorzeń, zwolnień, ulg, rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego oraz w zakresie podatków od spadków i darowizn. Prowadzenie rejestru umorzeń, zwolnień, ulg, rozłożeń na raty i odroczeń,
  11. wykonywanie całości prac związanych z załatwianiem podań w sprawie udzielania pomocy publicznej dla podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz pomocy publicznej w rolnictwie w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego,
  12. sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw oraz zakresu pomocy publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  13. przygotowywanie informacji w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego potrzebnych przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych oraz informacji udostępnianej zgodnie z przepisami prawa do publicznej wiadomości,
  14. prowadzenie zadań z zakresu wymiaru podatku od środków transportu,
  15. dokonywanie rzetelnej weryfikacji deklaracji składanych przez podatników podatku od środków transportowych,
  16. wprowadzenie i weryfikacja danych zawartych w comiesięcznych informacjach o ruchu pojazdów ze Starostwa Powiatowego w Mielcu,
  17. współudział w opracowaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą o podatku rolnym, ustawą o podatku leśnym w gminie oraz stała ich weryfikacja,
  18. prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego,
  19. redagowanie odpowiedzi na przychodzące pisma wynikające z zakresu obowiązków,
  20. znajomość aktualnych przepisów prawa obowiązujących w zakresie działania referatu oraz ich stosowania przy rozpatrywaniu spraw,
  21. w zakresie wykonywanych zadań współdziałanie z innymi referatami oraz jednostkami organizacyjnymi i instytucjami,
  22. przestrzeganie dyscypliny pracy i etyki zawodowej,
  23. stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji kancelaryjnej,
  24. sporządzanie umów dla osób wykonujących czynności związane z doręczeniem decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego i przekazywanie ich do księgowości budżetowej. Potwierdzenie zgodności wykonania czynności ze stanem faktycznym na rachunku z tytułu realizacji tej umowy,
  25. sporządzanie informacji, zestawień niezbędnych do przygotowania planów finansowych budżetu gminy i sprawozdań z realizacji budżetu.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys curriculum vitae,
  3. kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i przygotowanie zawodowe,
  4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  5. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, lub zaświadczenia.
  6. referencje,
  7. oświadczenia:
   1. o niekaralności ,
   2. o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu (sekretariat), pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ug.mielec.pl tylko w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, korespondencyjnie na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych” w terminie do dnia 26 lipca 2019 r. do godz. 14.00Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane
.


Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.gminamielec.bip.hsi.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Mielcu, ul. Głowackiego 5.Dokumenty aplikacyjne, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)"
Wójt

Gminy Mielec
/-/ Józef Piątek

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 15.07.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 25.07.2019. Wygasa 27.07.2019. Odsłon 13178
Wersja : 1 2 
Początek strony