NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY (wygasły...)


Wójt Gminy Mielec
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
inspektora ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami
w Urzędzie Gminy Mielec
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec

 

I. Wymagania niezbędne:


1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. nieposzlakowana opinia,
5. wykształcenie wyższe o kierunku geodezyjnym
6. co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego lub w innych urzędach państwowych

 

II. Wymagania dodatkowe:


1. Znajomość przepisów prawa w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku,
a w szczególności:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. 2013, poz 594);
b) ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2014 poz.518) oraz ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 193 poz.1287 z 2010 r. ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych,
c) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2014 poz.183, 1195.),
2. umiejętność obsługi komputera, obsługa programów geodezyjnych: EWMAPA, EWOPIS, MIENIE
3. dokładność, sumienność, rzetelność w pracy,
4. umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów, planowania pracy oraz śledzenia zmian w przepisach,
5. umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


1. prowadzenie postępowania w zakresie:
- rozgraniczenia nieruchomości,
- nadawania numerów porządkowych nieruchomości,
- opiniowania i zatwierdzania projektów podziału działek,
2. regulacja stanu prawnego nieruchomości pozostających we władaniu gminy.
3. współdziałanie przy opracowywaniu dokumentacji w zakresie gospodarki przestrzennej,
4. zadania związane z gospodarką nieruchomościami.

 

Wymagane dokumenty:


- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
- list motywacyjny,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje
- kwestionariusz osobowy,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Mielec
ul. Głowackiego 5 pokój nr 26, I piętro w terminie do 3 kwietnia 2015 r. z dopiskiem
,,Dotyczy naboru na stanowisko pracy inspektora ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Mielcu, ul. Głowackiego 5.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinno być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). "

Mielec, 23-03-2015 r.


Wójt Gminy Mielec

/-/ Józef Piątek  

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Dorota Tylutki dnia 23.03.2015
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.03.2019. Wygasa 23.04.2015. Odsłon 13133
Wersja : 1 2 
Początek strony