Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Mielec
39-300 Mielec, ul. Głowackiego 5
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
inspektora ds. płac w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych

 

1.Miejsce pracy

            - Urząd Gminy Mielec ul. Głowackiego 5.

2. Stanowisko

            - inspektor w wymiarze pełnego etatu.

3. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie
a) wykształcenie wyższe mgr - kierunek ekonomia,
b) minimum 3- letni staż pracy w dziale płac,
c) pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
f) nieposzlakowana opinia.

4.Wymagania dodatkowe:

a) dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów, Płace Optivum oraz Płatnik
b) dobra znajomość regulacji prawnych, zwłaszcza: Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela,      ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,      ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o ochronie danych      osobowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o podatku dochodowym.
c) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
d) odpowiedzialność, rzetelność, terminowość,
e) dyspozycyjność.

5.Zakres wykonywanych zadań:

a) wprowadzanie, aktualizacja i archiwizowanie danych w programie płacowym,
b) przygotowywanie i sporządzanie list płac nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych,
c) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, obsługa programu Płace Vulcan, sporządzanie miesięcznych raportów ZUS,
d) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/PIT-11,PIT-40,PIT 4R,
e) prowadzenie podręcznych dokumentów dot. spraw płacowych dla wszystkich pracowników placówek oświatowych,
f) przygotowywanie i sporządzanie list płac nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych,
g) prowadzenie kart wynagrodzeń w/w pracowników,
h) prowadzenie dokumentacji ZUS, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych,
i)prowadzenie i sporządzanie dokumentów rozliczeniowych:

- raportów imiennych, deklaracji,
- raportów miesięcznych oraz  obsługiwanie programu Płatnik,
- ewidencjonowanie i wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń i uposażenia pracowników,

j) rozliczanie rachunków z tyt. umów zlecenia i umów o dzieło,
k) prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku dochodowego pracowników,
l) odpowiedzialność za należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji  finansowo-płacowej,
m) archiwizacja danych zawartych na nośnikach informacji oraz stosowanie wydruków komputerowych.

 

6.Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys – curriculum vitae,

- kwestionariusz osobowy (cv) ,

- kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy, opinie, referencje,

- oświadczenia:

               a) o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

               b) o niekaralności.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Mielcu, ul. Głowackiego 5 pokój nr 26, z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. płac w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych” , w terminie do 09 czerwca 2017 r.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji

Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Mielcu, ul. Głowackiego 5. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

Wymagane dokumenty aplikacyjne , powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Marta Drozd dnia 31.05.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 31.05.2017 09:50. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 7170
Początek strony