NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY (wygasły...)

WÓJT GMINY MIELEC
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy w wymiarze ½ etatu

STARSZY SPECJALISTA ds. promocji

Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec


1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe - prawo, administracja, politologia, stosunki międzynarodowe
b) znajomość przepisów w zakresie prawa samorządowego, dostępu do informacji publicznej, prawa prasowego;
c) umiejętność redagowania oraz korekty tekstów i komunikatów medialnych;
d) umiejętność skutecznej komunikacji, planowania i organizacji pracy;
e) umiejętność pracy pod presją czasu;
f) wymagany 4-letni staż pracy


2. Wymagania dodatkowe:
a) samodzielność, dokładność, dyspozycyjność, sumienność, komunikatywność, odpowiedzialność;
b) umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, itp.).


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie spraw z zakresu promocji gminy;
b) współpraca z przedsiębiorcami w zakresie rozwoju i promocji przedsiębiorczości w gminie;
c) prowadzenie spraw z zakresu organizacji imprez gminnych;
d) opracowanie i aktualizacją planów i programów rozwojowych;
e) prowadzenie strony internetowej gminy;
f) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla dziennikarzy;
g) przygotowywanie oświadczeń, stanowisk i sprostowań medialnych;
h) monitoring mediów,
i) uruchomienie i prowadzenie newslettera w witrynie internetowej urzędu


4. Wymagane dokumenty:
- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
- list motywacyjny,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje
- kwestionariusz osobowy,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Mielec
ul. Głowackiego 5 pokój nr 25, I piętro w terminie do 14 stycznia 2015 r. z dopiskiem
:
,, Dotyczy naboru na stanowisko pracy Starszy specjalista ds. promocji "


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona nastronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mielec ul. Głowackiego 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)."

 

 

Wójt Gminy Mielec

/-/ Józef Piątek

 

 

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Bożena Mazur dnia 02.01.2015
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.03.2019 14:14. Wygasa 02.02.2015. Odsłon 12782
Wersja : 1 2 
Początek strony