Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Mielec

na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.).

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:
 1. Art. 18 ust. 8 oraz art. 18³ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.).
 2. Art. 45-65 (rozdział 5 - Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej) ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.).
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI:
 • przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
ZAKRES PODMIOTOWY KONTROLI:
 • przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydanych w Gminie Mielec zezwoleń.
OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLE:
 • upoważnieni członkowie Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec w razie potrzeby, w asyście funkcjonariuszy Policji.
DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZESPÓŁ DS. KONTROLI OD PRZEDSIĘBIORCY PODCZAS KONTROLI (art. 18 ust. 7 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):
 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualną opłatą,
 • tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,
 • faktury zakupu napojów alkoholowych,
DOKUMENTY SPORZĄDZANE PODCZAS KONTROLI:
 • protokół kontroli,
 • inne (w razie potrzeby).
UWAGI:

 • kontrolę przeprowadza się po uprzednim pisemnym zawiadomieniu (za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 48 ust. 11 ustawy Prawo przedsiębiorców),
 • pracownicy zespołu ds. kontroli posiadają legitymacje służbowe oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (art. 49 ustawy Prawo przedsiębiorców),
 • przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania książki kontroli przedsiębiorcy oraz do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności (art. 50 ust. 3 i art. 57 ustawy Prawo przedsiębiorców),
 • kontrolę przeprowadza się w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej, za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy kontrolę przeprowadza się w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub w siedzibie organu kontroli (art. 51 ustawy Prawo przedsiębiorców),
 • przy planowaniu kontroli uwzględnia się zapis art. 58 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, zgodnie z którym nie przeprowadza się kontroli, gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ – z określonymi w ustawie odstępstwami (art. 58 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców).

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Ewelina Gawryś dnia 21.01.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 22.01.2019. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 629
Wersja : 1 2 3 
Początek strony