Zadania referatu

Do zakresu działania Referatu Budżetu i Finansów należy:

 1. W zakresie planowania budżetowego:
  1. przygotowywanie projektu uchwały budżetowej,
  2. przedkładanie projektu budżetu w obowiązującym trybie Wójtowi i Radzie Gminy,
  3. sporządzanie analiz finansowych dla potrzeb planowania budżetowego oraz Wójta,
  4. gromadzenie planów budżetowych jednostek i zakładów budżetowych,
  5. przygotowywanie   projektów   uchwał    Rady   Gminy   oraz   zarządzeń    Wójta   Gminy w zakresie zmian w budżecie oraz zmian uchwały budżetowej,
  6. sporządzanie sprawozdawczości z wykonania budżetu, informowanie Rady Gminy, Wójta Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebiegu jego realizacji,
  7. wykonywanie przyjętego przez Radę budżetu, nadzór i bieżąca analiza realizacji budżetu gminy,
  8. utrzymywanie wszechstronnych kontaktów w celu właściwego rozliczenia środków pomocowych.
 2. W zakresie księgowości:
  1. zapewnienie obsługi finansowo – księgowej Gminy i Urzędu,
  2. organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji dla prowadzonej rachunkowości,
  3. przyjmowanie sprawozdań finansowych określonych przepisami prawa od jednostek organizacyjnych funkcjonujących w strukturze Gminy,
  4. sprawowanie  kontroli  finansowej  realizacji  budżetu  w  jednostkach  organizacyjnych Gminy Mielec,
  5. sporządzanie jednostkowych sprawozdań w zakresie prowadzonej księgowości,
  6. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych, jednostkowych w zakresie prowadzonej księgowości i zbiorczych dla wszystkich jednostek organizacyjnych,
  7. windykacja należności niepodatkowych Gminy,
  8. współpraca z pozostałymi Referatami i pracownikami na samodzielnych stanowiskach pracy w zakresie sprawozdawczości,
  9. prowadzenie ksiąg inwentarzowych, składników majątkowych będących na stanie Gminy Mielec z wyłączeniem składników majątkowych Urzędu Gminy Mielec,
  10. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie środków trwałych,
  11. przeszacowanie i umarzanie wartości majątkowych,
  12. prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania.

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Łukasz Pezda dnia 22.05.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 04.11.2019. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 991
Wersja : 1 2 3 
Początek strony