Ogłoszenie Wójta Gminy Mielec w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych (wygasły...)

WÓJT GMINY MIELEC

ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego.

Na podstawie:
Uchwały Nr XIII/89/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 14 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzenia Nr 107/2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

WÓJT GMINY MIELEC

przedstawia do konsultacji projekt Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2020 rok.

Projekt Programu przeznaczonego do konsultacji przekazany jest za pośrednictwem:

  1. Biuletynu Informacji Publicznej,
  2. strony internetowej gminy www.gmina.mielec.pl,
  3. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mielec.

Konsultacje będą prowadzone w formie spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych zwołanego przez Wójta Gminy Mielec.

Termin konsultacji wyznacza się na dzień 15 listopada 2019 r. na godz. 8.00

Miejscem konsultacji wyznacza się siedzibę Urzędu Gminy w Mielcu, ul. Głowackiego 5 , 39-300 Mielec, sala posiedzeń.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie poddanej konsultacji i mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Mielec.

Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wyznaczonych konsultacji bezpośrednio do protokołu sporządzonego z odbytego spotkania.

Wójt
/-/ Józef Piątek

powrót...
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 06.11.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 07.11.2019. Wygasa 16.11.2019. Odsłon 564
Początek strony