Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych (wygasły...)

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY MIELEC
z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/33/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mielec (Dz. Urz. Woj. Podk. z dnia 12 lutego 2019 r. poz.979)
 

podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu
z mieszkańcami Gminy Mielec konsultacji społecznych w sprawie wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw.


Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie
od 27 lutego 2019 r. do 7 marca 2019 r.


Z projektem statutu sołectwa mieszkańcy mogą zapoznać się:

  1. na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielec, BIP Gminy Mielec www.gmina.mielec.pl
  2. u sołtysów w poszczególnych sołectwach Gminy Mielec,
  3. w Urzędzie Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec (pok. nr 8),

Opinie i uwagi mieszkańców należy składać na formularzu zgłoszeniowym.
Wzór formularza zgłoszeniowego jest zamieszczony na stronie internetowej Gminy Mielec, BIP Gminy Mielec, u sołtysów oraz dostępny jest w Urzędzie Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, (pokój nr 8).


Opinie i uwagi do projektu statutu mieszkańcy sołectwa mogą zgłaszać poprzez:

  1. złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Mielec;
  2. przesłanie w formie elektronicznej (w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego) na adres: sekretariat@ug.mielec.pl lub radagminy@ug.mielec.pl  z dopiskiem: "Konsultacje - Statuty Sołectw„
  3. przesłanie pocztą wypełnionego formularza na adres: Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Mielec, BIP Gminy Mielec oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mielec.

Wyniki konsultacji w sprawie projektu statutu sołectwa dotyczą oddzielnie każdego sołectwa i mają charakter opiniodawczy.

Wójt Gminy Mielec

/-/ Józef Piątek


powrót...
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 27.02.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.03.2019. Wygasa 27.03.2019. Odsłon 568
Wersja : 1 2 
Początek strony