Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 223/2016, Z dnia: 14.11.2016


w sprawie: ustalenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielec na 2017 rok
Załączniki:
zarzadzenie_223_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 224/2016, Z dnia: 14.11.2016


w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec na 2017 rok i przedłożenia Radzie Gminy Mielec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
Załączniki:
zarzadzenie_224_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 220/2016, Z dnia: 28.10.2016


w sprawie powołania komisji do odbioru robót zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap II oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Wola Mielecka”.
Załączniki:
zarzadzenie_220_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 222/2016, Z dnia: 28.10.2016


w sprawie powołania Komisji ds. odbioru zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Chorzelowska - Mielec”
Załączniki:
zarzadzenie_222_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 221/2016, Z dnia: 28.10.2016


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 2164 z późn. zm.). na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 103 434 Rzędzianowice OSP dz. nr ewid. 1132, 1133 w km 0+008 - 0+178 oraz 0+185 - 0+700 w m. Rzędzianowice".
Załączniki:
zarzadzenie_221_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 219/2016, Z dnia: 27.10.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_219_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 217/2016, Z dnia: 18.10.2016


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. 2015 r poz.2164 z póżń zm.) na zadanie:Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5
Załączniki:
zarzadzenie_217_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 218/2016, Z dnia: 18.10.2016


w sprawie powołania Komisji ds. odbioru zadania pod nazwą:„Przebudowy drogi oraz budowy chodnika wraz z odwodnieniem km 0=000,00 do 0+464,20 w miejscowości Trześń na działkach ew. 86, 916, 704/2, 787, 786, 785, 784/1, 784/2, 799 gm. Mielec”
Załączniki:
zarzadzenie_218_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 225/2016, Z dnia: 17.10.2016


w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie_225_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 216/2016, Z dnia: 13.10.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_216_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 215/2016, Z dnia: 10.10.2016


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
Załączniki:
zarzadzenie_215_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 214/2016, Z dnia: 06.10.2016


w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie_214_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 213/2016, Z dnia: 05.10.2016


w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie_213_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 212/A/2016, Z dnia: 03.10.2016


w sprawie powołania Komisji Odbioru robót zadania pn. "Przebudowa Stacji SUW w Chorzelowie"
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 212/2016, Z dnia: 01.10.2016


w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski dotyczące nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
Załączniki:
zarzadzenie_212_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 26  prawy
Początek strony