Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 181/2016, Z dnia: 21.04.2016


w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Chorzelowie do złożenia w imieniu Wójta Gminy Mielec wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Twórczy uczeń w aktywnej szkole”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16
Załączniki:
zarzadzenie_181_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1
Początek strony