Zadania referatu

Do zakresu działania Referatu Podatków i Opłat Lokalnych należy:

 1. prowadzenie rachunkowości i ewidencji podatkowej,
 2. prowadzenie spraw związanych z:
  1. dokonywaniem wymiaru i wydawaniem decyzji w zakresie podatków (rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportu) i opłat lokalnych,
  2. ulgami, odroczeniami, umorzeniami w zakresie podatków i opłat lokalnych z wyłączeniem opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi,
  3. kontrolą podatkową w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
 3. windykacja należności podatkowych oraz prowadzenie postępowań zabezpieczających,
 4. wydawanie podatnikom zaświadczeń w w/w zakresie,
 5. przygotowywanie informacji i ich aktualizacja do Biuletynu Informacji Publicznej,
 6. naliczanie i rozliczanie składek do Izb Rolniczych,
 7. przygotowywanie sprawozdań w zakresie podatków i opłat,
 8. rozliczanie inkasentów z pobieranych należności podatkowych,
 9. współpraca z Urzędem Skarbowym, Regionalną Izbą Obrachunkową oraz innymi instytucjami w/w zakresie,
 10. prowadzenie spraw w zakresie pomocy publicznej udzielanej w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 11. sprawozdawczość,
 12. współpraca z kierownikiem RGP w zakresie wymiaru przypisów i odpisów, kwoty umorzeń i rozłożenia na raty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 13. współpraca z pozostałymi Referatami i pracownikami n samodzielnych stanowiskach pracy w zakresie sprawozdawczości.


Brak załączników
Informacja wytworzona przez Łukasz Pezda - Administrator BIP dnia 04.11.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 04.11.2019. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 86
1